ბიბლიოგრაფიადევი ბერძენიშვილი, დმანისხევი, დმანისი, II, თბილისი, 2000