ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, ქობერის ეპიტაფია-ლექსი, ქართული ენა, ენციკლოპედია, თბილისი, 2008