ბიბლიოგრაფიათინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, თბილისი, ლოგოსი, 1999, ტ. II აღმოსავლეთ საქართველო