ანაპის მარმარილოს სტელა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
საფლავის ქვა
მასალა
მარმარილო
აღმოჩენის ადგილი
ანაპა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ლაპიდარიუმი № 33
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
საფლავის ქვის ქვემო ნაწილში გამოყვანილია 3-სტრიქონიანი წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
10
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
I სტრიქონი ნაწერია უფრო წვრილად, II ოდნავ მსხვილად, III კიდევ უფრო მსხვილად. წარწერა ლამაზი ხელით არის შესრულებული. 10 24
დეკორი
საფლავის ქვის ზემო ნაწილში მამაკაცისა და ქალის რელიეფური გამოსახულებებია.

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
I AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Παντακλῆς
Γαδικείου
χαῖρε

დიპლომატიური

ΠΑΝΤΑΚΛΗΣ
ΓΑΔΙΚΕΙΟΥ
ΧΑΙΡΕ

თარგმანი

პანტაკლეს გადიკოსის ძე, მშვიდობით.

კომენტარი

წარწერაში მოხსენიებული სახელები კარგადაა ცნობილი ჩრდილო შავიზღვისპირეთიდან.

დათარიღების საფუძველი პალეოგრაფიული მონაცემებია (კუთხოვანი ε, ρ, σ; ამავე დროს აბსოლუტურად მრგვალი ο; α ჩატეხილი შუა ხაზით, α, δ, λ - ზემოთაა გაგრძელებული ხაზებით, რაც ჯვარედინდება: ასოები კუთხეებში ჩაღრმავებული).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 252-253 თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 252-253 თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 252-253 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 242 ა. ამირანაშვილი, Греческие надписи Музея Грузии, 196-197 Корпус боспорских надписей, 704-705

ფოტო