ბიბლიოგრაფიაკორნელი კეკელიძე, ბოლნისის ტაძრის წარწერების ინტერპრეტაციისათვის: ეტიუდები, VI, 1960