ვარძიის პატრონ ივანეს (ჯაყელის) წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ანდეზიტის ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ვარძია
გარემოებები
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ვარძია
ზომა
H. 60,W. 173,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ოთხსტრიქონიანია. წარწერიანი ქვა ამჟამად ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის სამხრეთი სტოას შესასვლელი ტიმპანია. იგი საშუალო ადამიანის სიმაღლის დონეზეა და ხელითაც შეიძლება მისი შეხება
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
1391-1444 AD
დათარიღების საფუძველი
historical, context, prosopography

კრიტიკული

†ყ(ოვლა)დ წ(მიდა)ო ვ(ა)რძ(იი)სა ღ(მრთი)სმშობე-
ლო ადიდე ორთ(ა)ვე შინა ს(უ)ფ(ე)ვ(ა)თა
დიდისა ამის ტრ(ა)პ(ე)ზისა აღმშ(ე)ნ(ე)ბ(ე)ლი პ(ა)ტრ(ო)ნი ივ-
ანე ას(უ)ფ(ე)ვე და ც(ო)დვ(ა)ნი მ(ა)თნი შ(ეუ)ნ(დო)ს ღ(მერთმა)ნ ა(მე)ნ

დიპლომატიური

†ႷႣ ႼႭ ႥႰႻႱႠ ႶႱႫႸႭႡႤ
ႪႭ ႠႣႨႣႤ ႭႰႧႥႤ ႸႨႬႠ ႱႴႥႧႠ
ႣႨႣႨႱႠ ႠႫႨႱ ႲႰႮႦႨႱႠ ႠႶႫႸႬႡႪႨ ႮႲႰႬႨ ႨႥ
ႠႬႤ ႠႱႴႥႤ ႣႠ ႺႣႥႬႨ ႫႧႬႨ ႸႬႱ ႶႬ ႠႬ

თარგმანი

† ყოვლად წმიდაო ვარძიის ღვთისმშობელო, ადიდე ორივე სოფელში ამ დიდი ტრაპეზის აღმაშენებელი პატრონი ივანე, ასუფევე და ცოდვანი შეუნდოს ღმერთმან, ამინ.

კომენტარი

სპეციალურ ლიტერატურაში „პატრონი ივანე“ უპირობოდ არის მიჩნეული ათაბაგ ივანე ჯაყელად და ამის მიხედვით წარწერა 1391-1444 წლებითაა დათარიღებული, ვინაიდან საისტორიო წყაროთა მონაცემებით ივანე ათაბაგი 1391-1444 წლებში მოღვაწეობდა. წარწერიდან ირკვევა, რომ ივანე ათაბაგს მონასტრისათვის „დიდი ტრაპეზი“ (ანუ სატრაპეზო) აუგია. ვალერი სილოგავას აზრით, სწორია ის მოსაზრება, რომ ეს ქვა აქ XIX ს-ის 60-იან წლებშია ჩასმული (შინაარსით, თითქოს, არ შეესაბამება თავის ადგილს), თორემ თავდაპირველად სხვაგან, მონასტრის „დიდი ტრაპეზის“ შესასვლელის თავზე იქნებოდა ჩასმული.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169

ფოტო