ატენის სიონი, ცამეტსტრიქონიანი წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ატენის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
სამხრეთის ფასადზე, ცოკოლიდან მეხუთე და მეექვსე წყებაში მოთავსებული ცამეტსტრიქონიანი წარწერა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
საამშენებლო
დათარიღება
945
დათარიღების საფუძველი
internal date, lettering

კრიტიკული

ქ(რისტე) სახელითა ღ(მრ)თისაჲთა მე გ(უ)რგ(ა)ნ(ე)ლმ(ა)ნ მ(ი)რიანის ყმამ(ა)ნ
თარხუნის ძისამ(ა)ნ ატენის ც(ი)ხისთ(ა)ვმ(ა)ნ ავაგ(ე)ნ ატ(ე)ნს ს(ა)ხლნი
და ქულბ(ა)გი მას ჟ(ა)მსა ოდ(ე)ს ად(ი)დ(ე)ნ ღ(მერთმა)ნ ძლიერმ(ა)ნ მ(ე)ფ(ე)თა მ(ე)ფ(ე)მ(ა)ნ
ბ(ა)გრ(ა)ტ უბრძ(ა)ნეს მიწასა მ(ა)თსა მირ(ი)ანს პ(ა)ტრ(ო)ნსა ჩემსა
5სეფისა ზოჳარსა შიდა ქ(ა)ლაქ(ი)სა შენებაჲ გაუმარჯოჳა ღ(მერთმა)ნ
და ბედმ(ა)ნ მეფ(ო)ბისა მ(ა)თისამ(ა)ნ ვითა სწადდა მეფობასა მ(ა)თსა ეგრე
ავ(ა)შ(ე)ნ(ე)თ დ(ა)რბ(ა)ზი და ქ(ა)ლ(ა)ქი შ(ე)გ(ჳი)წ(ყა)ლნა მ(ე)ფ(ო)ბამ(ა)ნ მ(ა)თმ(ა)ნ ს(ა)ს(ა)ხლ(ე)ნი ადგილნი და საქ(უ)ლბაგე-
ნი მკჳდრ(ა)დ ნებიერობით გჳიბოძა მ(ი)რ(ია)ნს და ყმათა მისთა რ(ომე)ლთაცა შენებაჲ
⟦შენებაჲ⟧ შეეძლო მე ავაგე სახლი და ქულბაგი და შევწირე წმ(იდა)სა სიონსა ატე-
10⸢ნ⸣ისასა ს(ა)ყ(ო)ფ(ე)ლსა წ(მი)დისა ღ(მრ)თისმშ(ო)ბ(ე)ლის(ა)სა სალ(ო)ცვ(ე)ლ(ა)დ ჰგიამცა უკ(უნისამდ)ე ძრიელი მ-
(ე)ფ(ე)თა მ(ე)ფჱ ბ(ა)გრ(ა)ტ სევასტოსი და ძე მათი გ(იორგ)ი კ(ურაპალა)ტი და სალ(ო)ცვ(ე)ლ(ა)დ ს(უ)ლისა მ(ი)რ(ია)ნ მიწისა მ(ა)თისა
გამზრდელისა პატრონისა ჩემისათჳინ დავდევ დღე თევდორობაჲ აღა-
პად გარდაიჴდიდეს მ(ა)მ(ა)ს(ა)ხლისი წინამძღ(უა)რი სიონისაჲ ვინცა იყოს

დიპლომატიური

Ⴕ ႱႠႾႤႪႨႧႠ ႶႧႨႱႠჂႧႠ ႫႤ ႢႰႢႬႪႫႬ ႫႰႨႠႬႨႱ ႷႫႠႫႬ
ႧႠႰႾႳႬႨႱ ႻႨႱႠႫႬ ႠႲႤႬႨႱ ႺႾႨႱႧႥႫႬ ႠႥႠႢႬ ႠႲႬႱ ႱႾႪႬႨ
ႣႠ ႵႳႪႡႢႨ ႫႠႱ ႯႫႱႠ ႭႣႱ ႠႣႣႬ ႶႬ ႻႪႨႤႰႫႬ ႫႴႧႠ ႫႴႫႬ
ႡႢႰႲ ႳႡႰႻႬႤႱ ႫႨႼႠႱႠ ႫႧႱႠ ႫႨႰႠႬႱ ႮႲႰႬႱႠ ႹႤႫႱႠ
5ႱႤႴႨႱႠ ႦႭჃႠႰႱႠ ႸႨႣႠ ႵႪႠႵႱႠ ႸႤႬႤႡႠჂ ႢႠႳႫႠႰႿႭჃႠ ႶႬ
ႣႠ ႡႤႣႫႬ ႫႤႴႡႨႱႠ ႫႧႨႱႠႫႬ ႥႨႧႠ ႱႼႠႣႣႠ ႫႤႴႭႡႠႱႠ ႫႧႱႠ ႤႢႰႤ
ႠႥႸႬႧ ႣႰႡႦႨ ႣႠ ႵႪႵႨ ႸႢႼႪႬႠ ႫႴႡႠႫႬ ႫႧႫႬ ႱႱႾႪႬႨ ႠႣႢႨႪႬႨ ႣႠ ႱႠႵႪႡႠႢႤ
ႬႨ ႫႩჃႣႰႣ ႬႤႡႨႤႰႭႡႨႧ ႢჃႨႡႭႻႠ ႫႰႬႱ ႣႠ ႷႫႠႧႠ ႫႨႱႧႠ ႰႪႧႠႺႠ ႸႤႬႤႡႠჂ
⟦ႸႤႬႤႡႠჂ⟧ ႸႤႤႻႪႭ ႫႤ ႠႥႠႢႤ ႱႠႾႪႨ ႣႠ ႵႳႪႡႠႢႨ ႣႠ ႸႤႥႼႨႰႤ ႼႫႱႠ ႱႨႭႬႱႠ ႠႲႤ
10ႬႬႨႱႠႱႠ ႱႷႴႪႱႠ ႼႣႨႱႠ ႶႧႨႱႫႸႡႪႨႱႱႠ ႱႠႪႺႥႪႣ ჀႢႨႠႫႺႠ ႳႩႤ ႻႰႨႤႪႨ Ⴋ
ႴႧႠ ႫႴჁ ႡႢႰႲ ႱႤႥႠႱႲႭႱႨ ႣႠ ႻႤ ႫႠႧႨ ႢႨ ႩႲႨ ႣႠ ႱႠႪႺႥႪႣ ႱႪႨႱႠ ႫႰႬ ႫႨႼႨႱႠ ႫႧႨႱႠ
ႢႠႫႦႰႣႤႪႨႱႠ ႮႠႲႰႭႬႨႱႠ ႹႤႫႨႱႠႧჃႨႬ ႣႠႥႣႤႥ ႣႶႤ ႧႤႥႣႭႰႭႡႠჂ ႠႶႠ
ႮႠႣ ႢႠႰႣႠႨჄႣႨႣႤႱ ႫႫႱႾႪႨႱႨ ႼႨႬႠႫႻႶႰႨ ႱႨႭႬႨႱႠჂ ႥႨႬႺႠ ႨႷႭႱ

თარგმანი

ქ. სახელითა ღმრთისაჲთა მე, გურგანელმან, მირიანის ყმამან თარხუნის ძისამან, ატენის ციხისთავმან, ავაგენ ატენს სახლნი და ქულბაგი მას ჟამსა, ოდეს, ადიდენ ღმერთმან, ძლიერმან მეფეთა მეფემან ბაგრატ უბრძანეს მიწასა მათსა მირიანს პატრონსა ჩემსა, სეფისა ზოჳარსა შიდა ქალაქისა შენებაჲ; გაუმარჯოჳა ღმერთმანდა ბედმან მეფობისა მათისამან, ვითა სწადდა მეფობასა მათსა, ეგრე ავაშენეთ დარბაზი და ქალაქი. შეგჳიწყალა მეფობამან მათმან, სასახლენი ადგილნი და საქულბაგენი მკჳდრად, ნებიერობით გჳიბოძა მირიანს და ყმათა მისთა, რომელთაცა შენება შეეძლო. მე ავაგე სახლი და ქულბაგი და შევწირე წმიდასა სიონსა ატენ(ნ)ისასა, საყოფელსა წმიდასა ღმრთისმშობელისასა, სალოცველად ჰგიამცა უკუნისამდე ძრიელი მეფეთა მეფჱ ბაგრატ სევასტოსი და ძე მათი გიორგი კურაპალატი და სალოცველად სულისა მირიან მიწისა მათისა, გამზრდელისა პატრონისა ჩემისათჳინ დავდევ დღე თევდორობა აღაპად, გარდაიჴდიდეს მამასახლისი წინამძღუარი სიონისაჲ ვინცა იყოს

კომენტარი

გამოცემები

    თეიმურაზ ბარნაველი, ატენი სიონის წარწერები, 37-39

ფოტო