ოქროს ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
არმაზისხევი
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია არმაზისხევში, ე.წ. ბერსუმას სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი № ა40/III12
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ოქროს ბეჭედზე დამაგრებულია პრამეზის ქვა, რომელზედაც გამოსახულია მამაკაცი პროფილში, ალექსანდრე მაკედონელი, ხოლო ქვემოთ გამოყვანილია ბერძნული სახელი. წარწერას ძალიან ვიწრო ზოლი უჭირავს ქვემოთა ნაპირზე. 15 12
ზომა
H. 12,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია ნეგატიურად, არა ღრმა ჭრილით, მთლად წვრილი ასოებით.
დეკორი
ბეჭდის ქვაზე გამოსახულია ალექსანდრე მაკედონელი პროფილში

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
I AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

პლატონი

კომენტარი

პლატონი მიჩნეულია საქართველოში მოღვაწე ბერძენ ოსტატად. დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა ( ჩატეხილი შუა ხაზით, ω მაღალი შუა შტრიხით). მხატვრული ანალიზის საფუძველზე მარგ. ლორთქიფანიძე მას III ს-ით ათარიღებს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 261 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 263-264 მარგარიტა ლორთქიფანიძე, ძველი საქართველოს გლიპტიკური ძეგლების კორპუსი, 136

ფოტო