ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, ხეოთის ახალაღმოჩენილი წარწერები, მესხეთი (საისტორიო კრებული), I, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე, 1997