ოქროს ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
არმაზი
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია არმაზში, ქალის სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი № ა40/IV30
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბეჭდის სარდიონის ვიწრო გრძელ თვალზე პოზიტიურადაა გამოყვანილი სახელი: ზევახესი. 4 9
ზომა
H. 9,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
I AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ზევახესი

კომენტარი

დათარიღება ხდება ასოთა მოხაზულობისა (Ε, Υ C) და ისტორიული რეალიების გათვალისწინებით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 260-261 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 263 მარგ. ლორთქიფანიძე, ძველი საქართველოს გლიპტიკური ძეგლების კორპუსი, 133

ფოტო