ქობაირის მონასტრის ეპიტაფია ივანე მანდატურთუხუცესის ძის, ათაბაგ შანშეს ძმის, ათაბაგ ვაჰრამისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ეპიტაფია
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
ზომა
H. 195,W. 85,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა შვიდსტრიქონიანია. იგი ამოკვეთილია რუხი ფერის ოთხკუთხა საფლავის ქვაზე, რომელიც ქობაირის მონასტრის მთავარი ეკლესიის კარიბჭის იატაკში, საფლავის ქვების აღმოსავლეთიდან პირველ რიგში, სამხრეთიდან პირველ და მესამე საფლავის ქვებს შორის არის ჩადგმული. საფლავის ქვა სამ ნაწილად არის გადატეხილი, თუმცა ნაწილები ერთმანეთისაგან დაცილებული არ არის. 51 76
ზომა
H. 76,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,5-10,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა 3,5-10,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

†ესე საფლ(ა)ვი ივ(ა)ნე
მ(ა)ნდატურთუხ(უ)ცესისა
ძისა და ათ(ა)ბ(ა)გისა
შ(ა)ნშ(ეს) ძმისა ათ(ა)ბ(ა)-
5გისა ვ(ა)ჰ
რ(ა)მისი შ(ეუნდვე)ნ
ღ(მერთმა)ნ

დიპლომატიური

†ႤႱႤ ႱႠႴႪႥႨ ႨႥႬႤ
ႫႬႣႠႲႳႰႧႳႾႺႤႱႨႱႠ
ႻႨႱႠ ႣႠ ႠႧႡႢႨႱႠ
ႸႬႸ ႻႫႨႱႠ ႠႧႡ
5ႢႨႱႠ ႥჀ
ႰႫႨႱႨ ႸႬ
ႶႬ

თარგმანი

ეს არის საფლავი ივანე მანდატურთუხუცესის ძის და ათაბაგ შანშეს ძმის, ათაბაგ ვაჰრამის. შეუნდოს ღმერთმან.

კომენტარი

წარწერაში ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია განივი ტეხილი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები: ორწერტილი ალაგ-ალაგ. ტექსტში ბგერა უ, ერთ შემთხვევაში, Ⴍ-ს (ო) საშუალებით არის გადმოცემული; გვხვდება ლიგატურებისა და შეწიაღების შემთხვევები. საფლავის ქვის ზედაპირი გადაცვეთილია, თუმცა გრაფემები გარკვევით იკითხება.

ქობაირის მონასტრის ყველა წარწერაში, სადაც ივანე იხსენიება, საგანგებოდ ხაზგასმულია, რომ იგი მანდატურთუხუცესია. ქეთი ასათიანის აზრით, ერთადერთი ივანე, ვისაც ეს სახელო XIII საუკუნეში ეკავა, ზაქარია მხარგრძელის შვილიშვილი და შანშე მანდატრუთუხუცესის ვაჟია.

გამოცემები

    თემო ჯოჯუა, გიორგი გაგოშიძე, ქობაირის, ჰნევანქისა და ახტალის მონასტრების ქართული ლაპიდარული წარწერები, 271-272 პარუირ მურადიანი, სომხეთის ქართული წარწერები, წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა (სომხურ ენაზე), 178, ტაბ. XIX, სურ. 2 ქეთი ასათიანი, გიორგი კალანდია, ქობერის მონასტრის ქართული წარწერები, 10-14

ფოტო