ქობაირის მონასტრის შაჰანშა მანდატურთუხუცესის ძის, ბერი გიორგის, წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქობაირის მონასტერი, სომხეთი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა მდებარეობს მთავარი ეკლესიის ჩრდილოეთ ფასადზე, შესასვლელი კარის მარცხნივ (აღმოსავლეთით) და მარჯვნივ (დასავლეთით), ორ ნაწილად. I ნაწილი შვიდსტრიქონიანია, II - ხუთსტრიქონიანი
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
1292 AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ქ(ორონი)კ(ო)ნსა
ხყჟვ
†მ(ო)წყ(ა)ლ(ე)ბითა ღ(მრთი)საითა და მეოხებჲთა ყ(ოვლა)დ წ(მიდ)ისა შ(ა)შ(ია)ნ(ი)სა ღ(მრთ)ისმშ(ო)ბელისაჲთა მე შ(ა)ჰ(ა)ნშ(ა)ს მ(ა)ნდატ(უ)რთუხუცესისა
ძემ(ა)ნ ბერმ(ა)ნ გ(იორგ)ი შეწევნჲთა ამჲს ყ(ოვლა)დ წ(მიდ)ის(ა)თა დიდსა იწროებ(ა)სა შ(ინ)ა ჟ(ა)მთ(ა)სა დავფიქლე ეკლესიაჲ ეს-
5ე ქოეშეთ კარის ბჭითო(ჳ)რთ და დალეწილნი ზედაით ქვის(ა)გ(ა)ნ მევე შევჰკზმენ ს(ა)ჴსრად ჩემდა მწ(ა)რეთა ცო-
დვ(ა)თა ჩემთათო(ჳ)ჲს და დავჰჴსენ მჲმძლავრებით წანაღები ზუარი რატისეული მეზურჲთა
და ამასვე ეკლესიასა საზედაშედ მოვაჴსენე უცხო თესლთ(ა)გ(ა)ნ წან(ა)ღები

დიპლომატიური

ႵႩႬႱႠ
ႾႷႯႥ
†ႫႼႷႪႡႨႧႠ ႶႱႠႨႧႠ ႣႠ ႫႤႭႾႤႡჂႧႠ ႷႣ ႼႨႱႠ ႸႸႬႱႠ ႶႨႱႫႸႡႤႪႨႱႠჂႧႠ ႫႤ ႸჀႬႸႱ ႫႬႣႠႲႰႧႳႾႳႺႤႱႨႱႠ
ႻႤႫႬ ႡႤႰႫႬ ႢႨ ႸႤႼႤႥႬჂႧႠ ႠႫჂႱ ႷႣ ႼႨႱႧႠ ႣႨႣႱႠ ႨႼႰႭႤႡႱႠ ႸႠ ႯႫႧႱႠ ႣႠႥႴႨႵႪႤ ႤႩႪႤႱႨႠჂ ႤႱ
5Ⴄ ႵႭႤႸႤႧ ႩႠႰႨႱ ႡႽႨႧႭႰႧ ႣႠ ႣႠႪႤႼႨႪႬႨ ႦႤႣႠႨႧ ႵႥႨႱႢႬ ႫႤႥႤ ႸႤႥჀႩႦႫႤႬ ႱჄႱႰႠႣ ႹႤႫႣႠ ႫႼႰႤႧႠ ႺႭ
ႣႥႧႠ ႹႤႫႧႠႧႭჂႱ ႣႠ ႣႠႥჀჄႱႤႬ ႫჂႫႻႪႠႥႰႤႡႨႧ ႼႠႬႠႶႤႡႨ ႦႳႠႰႨ ႰႠႲႨႱႤႳႪႨ ႫႤႦႳႰჂႧႠ
ႣႠ ႠႫႠႱႥႤ ႤႩႪႤႱႨႠႱႠ ႱႠႦႤႣႠႸႤႣ ႫႭႥႠჄႱႤႬႤ ႳႺႾႭ ႧႤႱႪႧႢႬ ႼႠႬႶႤႡႨ

თარგმანი

ქორონიკონსა 6896, † ღმრთის მოწყალებით და ყოვლადწმინდა შაშიანის ღვთისმშობლის მეოხებით, მე, შაჰანშა მანდატურთუხუცესის ძემ, ბერმა გიორგიმ, ამ ყოვლაწმინდას შეწევნით, დიდი გაჭირვების ჟამს დავფიქლე ეს ეკლესია ქვემოდან კარის ბჭითურთ და დალეწილნი ზედა ქვებისაგან მე თვითონვე შევკაზმე ჩემი მწარე ცოდვების სახსრად. დავიხსენი მიმძლავრებით წაღებული ვენახი რატისეული მეზურით და ამავე ეკლესიას საზედაშედ მოვაჴსენე უცხო თესლთაგან წანაღები. †

კომენტარი

გამოცემები

    ლეონ მელიქსეთ-ბეგი, ქობერი და მისი სომხური და ქართული წარწერები, 60-73 M. Brosset, Rapports sur un Voyage Archéologiqye dans la Géorgia et dans l'Academie, Exécute en 1847-1848, 136-137, 139-140 თედო ჟორდანია, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, 168 პარუირ მურადიანი, სომხეთის ქართული წარწერები, წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა (სომხურ ენაზე), 171-173, 296, ტაბ. XVII, სურ. 1 და 2 შოთა მესხია, საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში, 270

ფოტო