ვერცხლის ფირფიტა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფირფიტა
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ლაგურკა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლაგურკის სეიფი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ნივთი წარმოადგენს ხეზე დაკრულ ოქროში დაფერილ ვერცხლის ფირფიტას, რომლის ცენტრშიც იჯდებოდა ჯვარი, ხოლო ირგვლივ ასევე ჩასმული უნდა ყოფილიყო 8 გამოსახულება ბერძნული წარწერებით. წარწერა გამოსახულების ორივე მხარეზეა. 21,5 30
ზომა
H. 30,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოტვიფრული წარწერები (გამოსახულ პირთა დასახელება) მთავრულია. სახელები ძირითადად არაა შემოკლებული.
დეკორი
ცალკეული გამოსახულებები ამოცვენილია, მაგრამ პირველადი სახის წარმოდგენა ძნელი არ არის. კუთხის გამოსახულებები რგოლებშებმულია და, როგორც ჩანს, მათი გაღება შეიძლებოდა (ამ კარების ზომაა 6 x 4 სმ). ზედა კუთხეების შუაში გამოსახულებები უფრო პატარა ზომისაა, ხოლო კიდეებთან გამოსახულებები - დიდი და მდგომარე ფიგურებია.

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI-XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
ὁ ἅγιος Πέτρος
2
ὁ πρωφήτις Ἠλίας
3
ὁ ἅ(γιος) Ἰω(άννης) ὁ πρόδρομος
4
ὁ ἅγιος Παῦλος
5
Μιχαήλ
6
Γαβριήλ
7
ὁ ἅ(γιος) Κωνσταντῖνος
8
ἡ ἁγία Ἑλένη

დიპლომატიური

1
ΟΑΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ
2
ΟΠΡΩΦΗΤΙΣΗΛΙΑΣ
3
ΟΑΙΩΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
4
ΟΑΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ
5
ΜΙΧΑΗΛ
6
ΓΑΒΡΙΗΛ
7
ΟΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8
ΗΑΓΙΑΕΛΕΝΗ

თარგმანი

წმიდა პეტრე

წინასწარმეტყველი ელია

წმიდა იოანე წინამორბედი

წმიდა პავლე

მიქაელი

გაბრიელი

წმიდა კონსტანტინე

წმიდა ელენე

კომენტარი

ნამუშევარი აშკარად ბერძნულია.

წარწერები (ერთი ტიპისაა ყველა) პალეოგრაფიული და ენობრივი მონაცემებით ზოგადად ბიზანტიური ხანის შუა პერიოდით შეიძლება დათარიღდეს. ხელოვნებათმცოდნეთა აზრით, ეს ბიზანტიური ხატია.

წარწერებში სიტყვა ὁ ἅγιος დაწერილია შემოკლებით (Α), როგორც ჩანს, ადგილის ეკონომიისათვის. შეიმჩნევა იტაციზმი (ὁ πρωφητις), ο და ω-ს მონაცვლეობა (πρωφητις), არის სახელის შემოკლების ერთი შემთხვევა (ΙΩ). ნაწერი წიგნიერი ბიზანტიური ბერძნულია.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 87 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 46-47

ფოტო