Bibliographic Concordance: ბრაუნდი, 2014

დევიდ ბრაუნდი, საქართველო ანტიკურ ხანაში კოლხეთისა და ამიერკავკასიის იბერიის ისტორია ძვ.წ. 550-ახ.წ. 562, ბათუმი, 2014

188-189
327-329
351-352
355-356
148
196
206
279