ბიბლიოგრაფიასიმონ ყაუხჩიშვილი, ქართლის ცხოვრება, ტ. II