ბიბლიოგრაფიააკაკი შანიძე, ბოლნისის წარწერები, „ნობათი“, ჟურნალ „ცისკრის“ დამატება, N1,1975