ურბნისის სიონის საამშენებლო წარწერა კოსტანტისა და მამა მიქაელისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვიშაქვა
აღმოჩენის ადგილი
ურბნისის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ურბნისის სიონი
ზომა
H. 138,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა სამსტრიქონიანია. იგი მდებარეობს ტაძრის ჩრდილოეთის ფასადის კედელში, სწორკუთხად გათლილი რუხი ფილის მთელ ფართობზე. ჩასმულია რელიეფურ ჩარჩოში. ფილა, როგორც ჩანს, ადგილშენაცვლებულია ტაძრის რესტავრაციის დროს. 40 59
ზომა
H. 59,W. ,
ასოთა სიმაღლე
7-9
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 7-9
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ო(ჳფალო)ო ი(ესო)ჳ ქ(რისტ)ე
კ(ოს)ტ(ანტ)ი მ(ა)მ(აჲ) მ(ი)ქ(აე)ლ შ(ეი)წყ(ალე)ნ
ა(მი)ს ს(იო)ნ(ის)ა მ(ა)შ(ენე)ბ(ე)ლნი

დიპლომატიური

ოოიჳქე
კტიმმმქლშწყნ
ასსნამშბლნი

თარგმანი

უფალო იესო ქრისტე, ამ სიონის მაშენებელნი: კოსტანტი და მამა მიქაელი შეიწყალენ.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსი მიხედვით # 1. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. სიტყვები ერთმანეთისგან არ არის დაცილებული. ნოდარ შოშიაშვილის დათარიღების საფუძველია: პალეოგრაფიული ნიშნები: Ⴁ, Ⴣ, Ⴑ, Ⴗ, Ⴘ, Ⴜ გრაფემების რკალშეკრულობა, Ⴁ-ს და Ⴜ-ს შეკრული აქვს როგორც ზედა, ისე ქვედა რკალი. რკალშეკრულია, ასევე, Ⴑ გრაფემა. პ. ზაქარაია წარწერას V-VI საუკუნეთა მიჯნით ათარიღებს. ვ. სილოგავა ფიქრობს, რომ წარწერა X საუკუნისაა.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო