ბიბლიოგრაფიაექვთიმე თაყაიშვილი, არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, წ. I, 1907