ბიბლიოგრაფიავალერი სილოგავა, ეპიგრაფიკული ეტიუდები, თსუშ. ტ. X, 1970