ურბნისის სიონის მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვიშაქვა
აღმოჩენის ადგილი
ურბნისის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ურბნისის სიონი
ზომა
H. 23 23,W. 32 31,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 8 სტრიქონიანია. იგი ამოკვეთილია ტაძრის აღმოსავლეთის ფასადზე, ორ, ერთმანეთის გვერდით ჩადგმულ ფილაზე. მარჯვენა ფილა ადგილშენაცვლებისას თავდაყირა ჩაუდგამთ კედელში. წარწერა იკითხება ჯერ მარცხენა ფილაზე, ხოლო შემდეგ - მარჯვენაზე. თითეულ ფილაზე 4 სტრიქონია. 58 20
ზომა
H. 20,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5-5,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 5-5,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
დ(იდე)ბ(ა)ჲ შ(ენდ)ა ქ(რისტ)ე
რ(ამეთუ) მ(ომმა)დლე თ(ევდორ)ე
ებ(ის)კ(ოპოს)სა ა(მი)ს ს(იონის)ა
აღშ(ენე)ბ(ა)ჲ თ(ა)ნა
2
5შ(ე)წ(ევ)ნ(ი)თა მ(ი)ქ(აე)ლ
ძ(ი)სა კ(ოს)ტ(ანტი)სითა
ქ(რისტემა)ნ შ(ეიწყალ)ენ ესე მე
აბ(ია)თ(ა)რ დ(ავ)წ(ე)რე

დიპლომატიური

1
ႣႡჂ ႸႠ ႵႤ
Ⴐ ႫႣႪႤ ႧႤ
ႤႡႩႱႠ ႠႱ ႱႠ
ႠႶႸႡჂ ႧႬႠ
2
5ႸႼႬႧႠ ႫႵႪ
ႻႱႠ ႩႲႱႨႧႠ
ႵႬ ႸႤႬ ႤႱႤ ႫႤ
ႠႡႧႰ ႣႼႰႤ

თარგმანი

დიდება შენდა, ქრისტე, რამეთუ მოჰმადლე თეოდორე ეპისკოპოსს ამ სიონის აშენება მიქაელ კოსტანტის ძის შეწევნით. ქრისტემ შეიწყალოს. ეს მე, აბიათარმა, დავწერე.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით # 105. წარწერა ხელით და პალეოგრაფიული ნიშნებით მსგავსია ურბნისის სიონის მეორე, თევდორე ეპისკოპოსის, წარწერისა. როგორც ჩანს, ორივე წარწერა ერთი ოსტატის ნახელავია.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, 197-198 M. Brosset, Rapports VI, 14-15 ექვთიმე თაყაიშვილი, არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, 44-45 ნოდარ შოშიაშვილი, ნაქალაქარი ურბნისი, 139 ნოდარ შოშიაშვილი, ურბნისის ძველი ქართული წარწერები, 148 პარმენ ზაქარაია, ნაქალაქარ ურბნისის ხუროთმოძღვრება, 91-92 ვალერი სილოგავა, ეპიგრაფიკული ეტიუდები, 97

ფოტო