ურბნისის სიონის მოსახსენებელი სიონის შემწეებისა: ქავთარის და შუშანისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვიშაქვა
აღმოჩენის ადგილი
ურბნისის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ურბნისის სიონი
ზომა
H. 23,W. 37,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 4 სტრიქონიანია. იგი მდებარეობს ტაძრის აღმოსავლეთის ფასადის კედელში ჩადგმულ სწორკუთხა ფილაზე, რომელიც მიდგმულია ურბნისის სიონის სხვა წარწერის მარცხნიდან (ეს ორივე წარწერა ადგილშენაცვლებულია ტაძრის აღდგენის დროს). 34 20
ზომა
H. 20,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-5,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 4-5,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ს(ამე)ბ(ა)ო წ(მიდა)ო შ(ეიწყალ)ე მ(ო)ნ(ა)ჲ
შ(ე)ნი ქ(ავ)თ(ა)რ შ(უ)შ(ა)ნ და
ნ(ა)შ(ო)ბნი მ(ა)თნი შ(ემ)წ(ე)ნი
ამ(ი)ს ს(იონისა)ნი ქ(რისტემა)ნ შ(ეიწყალე)ნ ა(მე)ნ

დიპლომატიური

სბოწოშემნჲ
შნიქთრშშნდა
ნშბნიმთნიშწნი
ამსსნიქნშნან

თარგმანი

სამებაო წმიდაო, შეიწყალე მონა შენი ქავთარ, შუშან და ნაშობნი მათნი, ამის სიონის შემწენი, ქრისტემ შეიწყალოს, ამენ.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით # 106. წარწერა ხელით და პალეოგრაფიული ნიშნებით მსგავსია ურბნისის სიონის სხვა წარწერებისა: თევდორე ეპისკოპოსის და სიონის განმაახლებელისა. ამოკვეთილია დადაბლებულ ფონზე, ჩასმულია იმავე ქვის რელიეფურ ჩარჩოში, როგორშიც სხვა წარწერები. სტრიქონებს ერთმანეთისაგან ჰყოფს ჰორიზონტალური რელიეფური ხაზები. გრაფემების მოყვანილობა იგივეა, რაც წინა ორი წარწერის. არ ახლავს განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები, სიტყვები ერთმანეთსგან არ არის დაცილებული. წარწერის დათარიღების საფუძელი: პალეოგრაფიული ნიშნები: უყელო Ⴃ, გრაფემების გაკუთხოვნება, მიდრეკილება განუსხურებისაკენ: Ⴚ, Ⴊ, Ⴋ, Ⴌ. Ⴇ-ს მიდრეკილება გამხედრულებისაკენ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო