ზარზმის ფერისცვალების ხატის პავლე მამასახლისის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
ზარზმის მონასტერი
გარემოებები
ზარზმის ფერისცვალების ხატი ზარზმის მონასტრის ეკლესიის მთავარი ხატი იყო და როდესაც მესხეთში ოსმალებმა მაჰმადიანობა ძალად გაავრცელეს, ის ზარზმიდან შემოქმედში გადაიტანეს
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ზომა
H. 131,5,W. 74,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ორსტრიქონიანია. იგი მოთავსებულია ზარზმის ფერისცვალების ხატზე
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ჭედური ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
886 AD
დათარიღების საფუძველი
internal date

კრიტიკული

†ს(ა)ხ(ელი)თა ღ(მრთისაჲ)თა შ(ეი)მ(ო)სა ხატი ესე მწ(ე)დ ამ(ი)სა გ(იორგი)სა ო(ჳ)ფ(ალ)თა ფ(არ)ს(მა)ნ ერ(ი)ს(თა)ვ(ი)სა ივ(ანე)სა ტკი[]
მ(ი)რ(ია)ნ(ი)სა ფ(ე)რ(ი)სა ს(უ)ლ(ა)სა ერ(ი)სა მ(ა)თ(ი)სა მ(ა)მას(ა)ხლ(ისო)ბ(ა)სა პ(ავ)ლჱსა ქ(ო)რ(ონი)კ(ონი) იყ(ო) რვ

დიპლომატიური

†ႱႾႧႠ ႶႧႠ ႸႫႱႠ ႾႠႲႨ ႤႱႤ ႫႼႣ ႠႫႱႠ ႢႱႠ ႭႴႧႠ ႴႱႬ ႤႰႱႥႱႠ ႨႥႱႠ ႲႩႨ[]
ႫႰႬႱႠ ႴႰႱႠ ႱႪႱႠ ႤႰႱႠ ႫႧႱႠ ႫႫႠႱႾႪႡႱႠ ႮႪჁႱႠ ႵႰႩ ႨႷ ႰႥ

თარგმანი

† ღმრთის სახელით, შეიმოსა ეს ხატი შემწედ გიორგისა, ფარსმან ერისთავისა, ივანესი, ტკი[...], მირიანისა, ფერისა, სულას, მათი ერის, პავლეს მამასახლისობის დროს. ქორონიკონი იყო 106.

კომენტარი

ბასილი ზარზმელის აღწერილ „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში“ ნათქვამია, რომ დაუმთავრებელი ეკლესია მონასტრის მამასახლისად არჩეულმა პავლე ხუცესმა დაასრულა: „ამან პირველვე სრულყო ეკლესიაჲ შეამკო ყოვლითა სამკაულითა და აღმართეს მას შინა ხატი ფერისცვალებისაჲ და აკურთხეს ყოველთა კურთხევითა მამობასა შინა პავლესსა“ (კ. კეკელიძე, ადრინდელი ფეოდალური ქართული ლიტერატურა, ნაკვ. I, ტფ., 1935, 117-118). ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წარწერა 886 (780+106=886) წლით თარიღდება, იგი უფრო გვიან, XI საუკუნეში ზვიად ერისთავის მიერ მისი რესტავრირების დროს ხელახლა უნდა იყოს გამოჭედილი. თავად ზვიად ერისთავის მოსახსენებელი წარწერა იმავე ლითონის ფურცელზე მოიპოვება და ეს ორი წარწერა ერთი და იმავე ხელითა და ოსტატობით არის გაკეთებული XI საუკუნეში. როგორც ჩანს, ზვიად ერისთავმა ხატის ხელმეორედ შემოსვის დროს ეს პირველი წარწერაც განაახლა და იქვე თავისი წარწერაც მიაყოლა.

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169 Г.Н. Чубинашвили, Грузинское чеканное искусство, 27-32 ივანე ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, 170-172

ფოტო