ბიბლიოგრაფიაივანე ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, თხზულებანი, IX, ნაკ. I, „მეცნიერება“, თბილისი, 1996