ბიბლიოგრაფიათინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, მე-2 შესწორებული და შევსებული გამოცემა, თბილისი, ლოგოსი, 2004