ბიბლიოგრაფიააკაკი შანიძე, ნაშთები III პირის ობიექტური პრეფიქსის ხმარებისა ხმოვნების წინ ქართულ ზმნაში: ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე, #2, 1922/23