ბიბლიოგრაფიაჯაჭვის წმ. ჯვრის მონასტერი, „მოგზაური“, #1, 1901