ბიბლიოგრაფიაგიორგი ჩუბინაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, ტ. I, 1936