ბიბლიოგრაფიაილია აბულაძე, ქართლი წერის ნიმუშები, პალეოგრაფიული ალბომი, 1949