ბიბლიოგრაფიალევან მუსხელიშვილი, ბოლნისი, ენიმკის მოამბე III, 1938