ბიბლიოგრაფიასაქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი. შედგენილი და დასაბეჭდად მომზადებული ა. ბაქრაძისა და ს. ბოლქვაძის მიერ. 1953. (19, #16, ტაბ. IV, 2 (დედნ. შრიფ.; მხედრ. ტრანსკრ.; ფოტო)